Karlovarský tisk 1954

Konec karlovarského lovce sensací.

 
Karlovarští občané mají v živé paměti činnost a chování výstřední figury a majitele fotografické živnosti v Karlových Varech Jaroslava Houfa, známého pod přízviskem >>Fo-Fi-Fo<<.
Jaroslav Houf záměrně upoutával pozornost veřejnosti svým amerikánským zjevem a dovedl se jako fotograf vetřít do společnosti význačných osobností z řad zahraničních i domácích lázeňských hostů. Nejrůznější masové organizace ho zvaly a objednávaly na zhotovení různých propagačních akcí. Zhotovoval mnohé fotomontáže, které měly ukazovat na dobré příklady i nedostatky v budovatelské práci. Bylo veřejným tajemstvím, že nejde o člověka s kladným poměrem k našemu lidově demokratickému zřízení, který by chtěl svojí prací pomáhat výchově občanů. Jeho způsoby v chování a vystupování  se přehlížely, Fo-Fi-Fo si počínal drze a hulvátsky jako pravý americký lovec senzací a žádná neomalenost v dělání si reklamy mu nebyla dost výstřední. Zvláště si získal >>popularitu<< u zbytků měšťácky zaostalých vrstev v Karlových Varech. Je však také nutno přiznat, že i někteří funkcionáři se na jeho způsoby dívali velmi shovívavě, přestože bylo zřejmé, že jde o člověka s nepřátelskými názory. Jeho neblahé působení však již skončilo, když bezpečnostní a justiční orgány udělali za jeho činností definitivní tečku. Dne 12.dubna 1954 odpovídal se Jaroslav Houf se svým bratrem Františkem ze svojí nepřátelské činnosti. Před soudem byl odhalen a usvědčen jako nepřítel našeho lidově demokratického zřízení, když již po Ůnoru 1948 se svým bratrem udržovali styky s otevřenými nepřáteli republiky, jako býv.mjr.Nechanským (odsouz.k trestu smrti) a Vojtou Benešem. Poslechem zahraničního rozhlasu se oba utvrzovali v nenávisti k republice a ve víře v násilný zvrat státního zřízení. Aby si pro takový případ opatřili důkaz své oddanosti k buržoazii, rozhodli se na jaře roku 1950 a znovu následujícího roku, že každý z nich bude na svém pracovním úseku shromažďovat takové dokumenty, které by posloužili >>novým držitelům moci<<.
Houf záměrně fotografoval různé záporné jevy, jako trosky domů, nedostatky v zemědělství a náhodné fronty před obchody, na nichž chtěl ukázat neudržitelnost našeho zřízení.
Kromě toho ve svém tajném archivu ve své chatě v Tašovicích shromažďoval ve velkém množství snímky a negativy podobenek příslušníků SNB.

 
 
Podle vlastního doznání chtěl po očekávaném převratu je předat kontrarevolučním činitelům, aby se bezpečnostním orgánům mohli mstít.
Jeho bratr František Houf, který až do září 1951 zajišťoval na ONV v Praze 6 jako státní zaměstnanec majetek osob, uprchlých do zahraničí, nebo odsouzených pro protistátní činnost, pořizoval si pro vlastní potřebu opisy úředních dokladů. Ty pak předal ve značném množství svému bratrovi k uschování do tajného archivu.
Nepřátelství Jaroslava Houfa ke každému demokratickému hnutí pracujících bylo tak silné, že samotného Hitlera prohlašoval za >dobrodince německého národa<< a podobně. Loňského roku natočil krátký film, v němž hanebným a urážlivým způsobem se dotknul památky zesnulých státníků J.V.Stalina a Klementa Gottwalda. Rafinovaným způsobem vytvořil film jako falešný dokument, mající ukázat na >>bídu a hlad<< v naší vlasti. Tento zločinný způsob je tím podlejší, že Houf použil pro natočení filmu svých vlastních nevinných dětí. Již před tím v roce 1950 natočil za účasti pražského jazzového dirigenta Karla Vlacha a dalších členů jeho orchestru krátký film, jímž si tropil posměch z českého denního tisku. Film vrcholí gestem jedné z osob, jak odhazuje Rudé právo a s nadšením si prohlíží americký pornografický časopis >>Life<<. Asi o rok později promítal Houf tento film některým členům Vlachova orchestru v šatně hotelu Moskva. Houf dostal také od agenta Vařejky v září 1951 nabídku k útěku do zahraničí. Sám ji sice nevyužil, avšak neučinil o tom hlášení bezpečnostním orgánům ani když se z novin dověděl, že šlo o únos vlaku do západního Německa, připravený nepřáteli republiky. Senát krajského soudu uznal Jaroslava Houfa vinným trestnými činy, pro které byl obžalován a odsoudil ho k trestu odnětí svobody na 3 a půl roku, jeho bratra Františka pak k odnětí svobody na 1 rok. Kromě hlavního trestu vyslovil soud zákaz pobytu v Karlovarském kraji. Obvinění trest přijali.
Tak skončila činnost výtečníka v amerikánském rouše sensačkáře, který dlouho otravoval naší veřejnost. Celý případ dokazuje, že náš pracující lid s každým větším, nebo menším nepřítelem dříve či později se vypořádá.

                            JUDr. Jan DUŠEK, krajský prokurátor
 
 
         
 


* Ještě k článku Konec karlovarského lovce sensací.  
 
Nejvyšší soud vyhověl odvolání krajského prokurátora v Karlových Varech a zvýšil trest J.Houfovi, známého pod jménem >>Fo-Fi-Fo<<
na čtyři a půl roku.
 


 
 
Originál novinového článku zde
Protože se nenašel novinář, který by článek napsal, musel ho napsat sám prokurátor.